Jenny & Patrick - The Estate

Jenny & Patrick - The Estate

Sarah & Burt - Foxhall

Sarah & Burt - Foxhall

Morgan & Jim - Barnsley Resort

Morgan & Jim - Barnsley Resort

Richard & Patrick - King Plow

Richard & Patrick - King Plow

Samantha & Joe - Ashton Gardens

Samantha & Joe - Ashton Gardens

Erica & Matt - Dunwoody Country Club

Erica & Matt - Dunwoody Country Club

Eunice & Clement - The Whitley

Eunice & Clement - The Whitley

Allison & Austin - The Estate

Allison & Austin - The Estate

Gia & Brian - Country Club of The South

Gia & Brian - Country Club of The South

Kayla & Cole - The Engine Room

Kayla & Cole - The Engine Room

Alyssa & Josh - Country Club of The South

Alyssa & Josh - Country Club of The South

Catherine & David - Atlanta Botanical

Catherine & David - Atlanta Botanical

Callie & Joe - Cathedral of Christ The King + Georgian Terrace

Callie & Joe - Cathedral of Christ The King + Georgian Terrace